BLOMSTERGROSSISTENES LANDSFORBUND 

 

Økern Torvhall SA  har siden 1. august 1998 utført alle sekretariatsfunksjoner for Blomstergrossistenes Landsforbund. Dette er en oppgave  administrasjon ved Økern Torvhall SA har utført på en utmerket måte for oss, og som vi er takknemlig for at de har anledning til å gjøre.
Blomstergrossistenes Landsforbund er en interesseorganisasjon for norske blomstergrossister med følgende formål:
 
  • Fremme medlemmenes interesse ovenfor myndigheter og andre næringsorganisasjoner.
  • Overvåke den handelspolitiske utvikling.
  • Være høringsorgan for bransjen
  • Internasjonalt samarbeid
 
I løpet av 2012 er det avholdt flere møter med representanter fra Mattilsynet og Statens Landbruksforvalting. Bakgrunnen for disse møtene har vært å prøve å tilpasse myndighetenes regelverk til de markedsmessige endringer bransjen har erfart de siste årene. Spesielt har dette omhandlet temaer rundt praktiseringen av plantesertifikater og tolltariffer. Samtidig må tilføyes at det er stor enighet innen forbundet om at Norge med eksisterende tollbeskyttelser etter beste evne bør opprettholde en egen produksjon av planter forutsatt at denne kan gi en akseptabel markedsdekning.
 
Blomstergrossistenes Landsforbund har gitt åpning for støttemedlemskap. Dette er særlig aktuelt for leverandører og andre samarbeidspartnere til medlemmene av Forbundet. 
 
BGL bidrar til finansiering av Opplysningskontoret for blomster og planter (OBP) direkte og også ved innkassering av midler fra produsenter som leverer varer til forbundets medlemmer. BGL er også representert i styringsgruppen for OBP og hevder medlemmenes interesser i importspørsmål.  
 
Blomstergrossistenes Landsforbund ivaretar sine internasjonale interesser via Union Fleurs som er en verdensomspennende organisasjon med eksportør-, importør- og grossistorganisasjoner som medlemmer. 
 
Ved årsskiftet hadde forbundet 10 medlemmer som står for ca. 70 % av grossistomsetningen av blomster i Norge.
 

Einar Lilland

 

FLOWER WHOLESALER'S ASSOCIATION

Økern Torvhall SA  has since the 1 August 1998 performed all secretarial functions for Flower Wholesaler's Association. This is an assigment the administration at Økern Torvhall SA   has performed in an excellent way for us and we are grateful that they had the opportunity to do this.

Flower Wholesaler's Association is an organization for Norwegian flower wholesalers with the following purposes:

· Promote the members interests to the authorities and other organizations.

· Monitor the wholsale political development.

· Be a consultative body for the industry

· International cooperation

During 2011, several meetings where held with representatives from the Food and Agriculture Government. The background for these meetings have been to try to accommodate the governments regulations to the market changes the industry has experienced in recent years. This has especially dealt with issues regarding the practice of planting certificates and customs tariffs. It must also be added that there is an agreement within the association that Norway with existing costums protections should, to the best of their ability maintain its own production og plants, provided that this can give an acceptable market coverage.

Flower Wholesaler's Association has opened for supporting memberships. This is especially important for suppliers and other partners to members of the Association.

BGL contributes o the funding of the Information Office for flowers and plants (OBP) directly and also by collection from producers who supply goods to its members. BGL is also represented on the committee for OBP and support members' interests on the import issues.

Flower Wholesaler's Association maintains its international interests through Union Fleurs which is a worldwide organization with export, import and wholesale organizations as members.

At the end of the year the associations had 10 members who account for about 70% of the wholesale sales of flowers in Norway. "

Einar Lilland