BLOMSTERGROSSISTENES LANDSFORBUND 


Økern Torvhall SA har siden 1. august 1998 utført alle sekretariatsfunksjoner for Blomstergrossistenes Landsforbund. (BGL).  Dette er en oppgave administrasjonen ved

Økern Torvhall SA har utført på en utmerket måte for oss, og som vi er takknemlig for at de har anledning til å gjøre.

BGL er en interesseorganisasjon for norske blomstergrossister med følgende formål:


  • Fremme medlemmenes interesse ovenfor myndigheter og andre næringsorganisasjoner.

  • Overvåke den handelspolitiske utvikling.

  • Være høringsorgan for bransjen

  • Internasjonalt samarbeid

I løpet av 2016 er det avholdt flere møter med Mattilsynet og Landbruksdirektoratet. Bakgrunnen for disse møtene har vært å bidra med innspill til utforming og praktisering av regelverket på det phytosanitære og tollmessige området i tråd med de markedsmessige endringer bransjen har erfart de siste årene. Samtidig må det tilføyes at Forbundet ser viktigheten av forutsigbare rammebetingelser for å opprettholde og helst utvikle norsk produksjon


BGL ivaretar medlemmenes interesser i importspørsmål. 

BGL ivaretar sine internasjonale interesser via Union Fleurs som er en verdensomspennende organisasjon med eksportør-, importør- og grossistorganisasjoner som medlemmer. 

 

BGL har gitt åpning for støttemedlemskap. Dette er særlig aktuelt for leverandører og andre samarbeidspartnere til medlemmene av BGL. 

 

Ved årsskiftet hadde BGL 8 medlemmer som står for ca. 60 % av grossistomsetningen av blomster i Norge.

 
FLOWER WHOLESALER'S ASSOCIATION

Økern Torvhall SA  has since the 1 August 1998 performed all secretarial functions for Flower Wholesaler's Association. This is an assigment the administration at Økern Torvhall SA   has performed in an excellent way for us and we are grateful that they had the opportunity to do this.

Flower Wholesaler's Association is an organization for Norwegian flower wholesalers with the following purposes:

· Promote the members interests to the authorities and other organizations.

· Monitor the wholsale political development.

· Be a consultative body for the industry

· International cooperation

During 2016, several meetings where held with representatives from the Food and Agriculture Government. The background for these meetings have been to try to accommodate the governments regulations to the market changes the industry has experienced in recent years. This has especially dealt with issues regarding the practice of planting certificates and customs tariffs. It must also be added that there is an agreement within the association that Norway with existing costums protections should, to the best of their ability maintain its own production og plants, provided that this can give an acceptable market coverage.

Flower Wholesaler's Association has opened for supporting memberships. This is especially important for suppliers and other partners to members of the Association.

BGL contributes o the funding of the Information Office for flowers and plants (OBP) directly and also by collection from producers who supply goods to its members. BGL is also represented on the committee for OBP and support members' interests on the import issues.

Flower Wholesaler's Association maintains its international interests through Union Fleurs which is a worldwide organization with export, import and wholesale organizations as members.

At the end of the year the associations had 8 members who account for about 60% of the wholesale sales of flowers in Norway. "

Einar Lilland